گروه فیزیک استان یزد آغاز سال نو تحصیلی و بهار دانش ورزی را به همه اندیشه ورزان و کوشندگان راه دانایی شادباش می گوید و برای همگان فرداهای بهتر و موفقیت در بهسازی زندگی جامعه ی بشری را آرزومند است.« شاداب و مانا باشید»