چرخی به شعاع R، روی سطحی افقی، بی لغزش، می غلتد. P نقطه ای است که روی چرخ علامتگذاری شده است. با گذشت زمان، چرخ نیم دور چرخیده است. 

الف- جابجایی نقطه P را محاسبه کنید.

ب- مسافت طی شده ی نقطه P را محاسبه کنید.