وسایل لازم: دو عدد بادکنک شبیه به هم، دو عدد لوله کوتاه، شیر رابط

شرح آزمایش: در ابتدا شیر رابط را بین دو لوله قرار می دهیم. پس از آن، در یکی از بادکنک ها می دمیم و آن را به اندازه ای متوسط باد می کنیم و به انتهای لوله متصل می کنیم.  در بادکنک دیگر نیز می دمیم و آن را بیشتر از بادکنک اول، باد می کنیم، سپس این بادکنک را نیز به انتهای دیگر لوله متصل می کنیم. اکنون مجموعه ای شامل دو بادکنک غیر هم اندازه ی باد شده که با یک لوله به هم متصل هستند در اختیار داریم که به علت بسته بودن دریچه ی شیر رابط، نمی توانند با هم هوا مبادله کنند. 

اگر شیرا رابط را باز کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ علت چیست؟