کشش سطحی  ویژگی‌ای در مایع‌ها است که باعث می‌شود لایه بیرونی آن‌ها به صورت ورقه‌ای کشسان عمل کند. این همان ویژگی‌ای است که موجب ربایش دو سطح مایع به یکدیگر می‌شود؛ مانند دو قطرهٔ آب که همدیگر را می‌ربایند و قطرهٔ بزرگ‌تری می‌سازند. کشش سطحی کمیتی است که بعد نیرو در واحد طول یا انرژی در واحد سطح دارد .

کشش سطحی از جنس نیروی بین مولکول های مایع است. پس چرا این نیرو در لایه های زیرین مایع تاثیرگذار نیست و صرفا در سطح مایع وجود دارد؟؟