به معمای فیزیکی زیر پاسخ دهید.

آیا چنین حرکتی امکان دارد؟