بحث کاملی از ماشین استرلینگ را از راهنمای معلم فیزیک 3 در فایل زیر مشاهده بفرمایید:

 

 

تصویر آموزشی از ماشین استرلینگ: